Algemene Voorwaarden

Wat een feest! We hebben een overeenkomst met elkaar gesloten en dat betekent dat we een mooie samenwerking tegemoet gaan. Maar wat houdt zo’n overeenkomst precies in en wie is waar verantwoordelijk voor? We proberen dit duidelijk te maken in onze algemene voorwaarden.

De definitie
Je raadt het misschien al maar wij gaan video’s maken en dat doen we voor en samen met jou. Dit noemen we vanaf nu:
  1. opdrachtgever: dat ben jij! De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Ilovework opdraagt werkzaamheden te verrichten.
  2. producent, dat zijn wij, Ilovework. Wij produceren de opdracht die samen met de opdrachtgever is afgestemd.
  3. de opdracht, de overeenkomst die opdrachtgever en producent samen hebben toegezegd.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ons. De overeenkomst is vaak de offerte waarmee we akkoord zijn gegaan.

Offerte
In de meeste gevallen zal aan het begin van de opdracht een offerte worden gemaakt. In deze offerte wordt een heldere omschrijving van de opdracht gegeven. Tevens wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ook staat uiteraard in de offerte vermeld wat de opdracht gaat kosten. Eventuele onvoorziene kosten en meerwerk zullen in dit offertebedrag niet worden berekend.
Indien je akkoord gaat met de offerte dien je dit te bevestigen.

Meerwerk
Soms verandert een opdracht tijdens de uitvoering. Bijvoorbeeld wanneer jij meer films wilt laten maken van het beeldmateriaal dan afgesproken. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen jou daar tijdig van op de hoogte stellen en de keuze geven om hier wel of niet mee in te stemmen.

Voortijdig beëindigen
Wanneer wij al aan de gang zijn gegaan, maar jij de opdracht tijdens de uitvoering beëindigd, dient een redelijke vergoeding te worden betaald voor de gedane werkzaamheden.

Medewerking
Wij hopen op jou volledige medewerking. Dit betekent dat je op tijd alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen tegen ons verteld. Dit heeft een succesvolle samenwerking tot gevolg en daar houden wij van.

Aansprakelijkheid van de producent
Als het aan ons ligt zal er niet snel sprake van zijn, maar wij voelen ons niet aansprakelijk mocht iets of iemand schade oplopen tijdens de opdracht, tenzij anders afgesproken.
Nadat de video is opgeleverd blijft al het materiaal bij Ilovework. Als er geen afspraken zijn gemaakt over opslag dan zal Ilovework naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

Overmacht
Wij doen er alles aan om de opdracht te laten slagen. In geval van overmacht zullen we samen naar de beste oplossing zoeken. De uitvoering van de opdracht zal in het geval van overmacht worden opgeschort zonder enige verplichting tot schadevergoeding vanuit ons.

Monteren
Een belangrijk moment tijdens het uitvoeren van de opdracht is het monteren van de film. Voorafgaand aan de opdracht is in de offerte beschreven hoeveel video’s gemaakt zullen worden en hoelang die ongeveer duren. Na de eerste versie hanteren wij over het algemeen, mits anders is afgesproken, twee correctierondes.

Auteursrecht
Alle door Ilovework geproduceerde tekst, geluid en beeld vallen onder ons auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Er moet dus toestemming gevraagd worden aan ons als het materiaal door jou of iemand anders op een andere manier wordt gebruikt dan afgesproken. Dit recht kan worden afgekocht doormiddel van een buy out.

Copyright 
Naast het cameramateriaal in de afgeleverde videoproductie is er meer materiaal opgenomen. Dit materiaal wordt niet beschikbaar gesteld, tenzij anders afgesproken.
Naast beeldmateriaal vervaardigen wij ook quitclaims tijdens de opdracht. Door middel van een quitclaim geeft de persoon in beeld toestemming om te worden gefilmd. Wij bewaren de quitclaims zorgvuldig, maar zijn niet aansprakelijk wanneer deze quitclaims door overmacht onbruikbaar worden.

Muziek
Ook een belangrijke onderdeel van de opdracht is de muziek. Wij zullen in samenspraak met jullie per opdracht bepalen welke muziek wordt gebruikt. Dit zit bij de prijs genoemd in de offerte inbegrepen, tenzij anders is aangegeven. In de meeste gevallen gebruiken wij rechte vrije muziek waar wij eenmaal een bedrag voor betalen.

Privacy verklaring
Ilovework gaat zorgvuldig om met data van onze klanten. Dat houdt in dat wij alleen de gegevens bewaren die nodig zijn voor onze samenwerking.